Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Báo Chính Phủ 23/09/2022 17:05:00
Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-1

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

Theo đó, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Bổ sung đại diện Phòng Thương mại Anh quốc tại Việt Nam, thành viên;

Đại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam thay thế Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận, thành viên.

Theo Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Chí Kiên

Tham khảo thêm

Rà soát, cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-2

Tham khảo thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-3

Tham khảo thêm

Phương án phân cấp giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-4

Tham khảo thêm

Bộ KH&ĐT sửa đổi, bổ sung 13 TTHC lĩnh vực thành lập doanh nghiệp Nhà nước

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-5

Tham khảo thêm

5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-6

Tham khảo thêm

Hải Phòng phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ-7

Nối

Khác

Xem tiếp đi