Hà Nam: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Báo xây dựng 23/09/2022 15:08:31

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nam: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025-1

Toàn cảnh Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (Ảnh: TL).

Tại Hội nghị, báo cáo về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam cho biết: Trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 06/06 huyện, thành phố, thị xã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và đặc biệt tỉnh Hà Nam là tỉnh thứ 4 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020. Riêng Nông thôn mới kiểu mẫu, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 19 xã được công nhận là xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn 2010 - 2021 là trên 32.316 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam, mục tiêu chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 làTriển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Nông thôn mới thông minh; đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hoá truyền thống; từng bước thu hẹp dân cư nông thôn tiệm cận với đô thị.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có ít nhất 35 xã đạt Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và có 01 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao (huyện Bình Lục); duy trì, giữ vững kết quả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới theo quy định của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo chung đa chiều còn khoảng 1,56%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 90%; tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom đạt 98%, chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 95% và phấn đấu 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế, chất thải rắn công nghiệp được thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh giới thiệu Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới và xã Nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí về huyện Nông thôn mới và huyện Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với số lượng 19 tiêu chí, bao gồm 57 chỉ tiêu (tăng 08 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020). Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 phải đáp ứng yêu cầu: Là xã đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu. Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới phải có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn Nông thôn mới; có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh…

Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phải là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên; bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 09 tiêu chí với 38 chỉ tiêu; trong đó có 24 chỉ tiêu nâng cao chất lượng, 12 chỉ tiêu bổ sung mới và 02 chỉ tiêu tiếp tục duy trì hoàn thiện từ Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả đạt được cũng như thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu: Một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế, môi trường, thông tin và truyền thông, sản phẩm OCOP… mới được bổ sung.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh: Xây dựng Nông thôn mới là một trong ba Chương trình mục tiêu quốc gia kỳ vọng góp phần chuyển đổi nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các cấp, ngành tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị về các chương trình mục tiêu quốc gia; bám sát 11 nội dung chính và 7 giải pháp đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí về huyện Nông thôn mới để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí cấp huyện và lộ trình xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Riêng huyện Bình Lục cần lập Đề án và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án huyện Nông thôn mới nâng cao. Đối với cấp xã chủ động rà soát, đánh giá, đối chiếu kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao theo quy định mới để có kế hoạch triển khai thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Nối

Khác

Xem tiếp đi