Trang Chủ > Xã hội > Giữ vững biên cương tư tưởng trong bối cảnh mới

Giữ vững biên cương tư tưởng trong bối cảnh mới

Tiền Phong
23/09/2022 15:00:55

TP - PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, cần dành trọng tâm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách.