Diện tích chỉ 822 km2, Bắc Ninh có đạt tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương?

Tiền Phong 23/09/2022 13:40:11

TPO - Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện các bước để thực hiện theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dù chỉ với diện tích 822 km2, nhưng nếu áp dụng cơ chế đặc thù, Bắc Ninh vẫn đạt tiêu chí diện tích.

Nối

Khác

Xem tiếp đi