Trang Chủ > Thể thao > Tinh giản nội dung quá khó đối với học sinh tiểu học

Tinh giản nội dung quá khó đối với học sinh tiểu học

Hà Nội Mới
23/09/2022 13:28:07

(HNM) - Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục tiểu học, các sở giáo dục và đào tạo lưu ý tăng cường giải pháp để triển khai hiệu quả hai chương trình giáo dục, trong đó học sinh lớp 4 và 5 học Chương trình giáo dục 2006; còn học sinh lớp 1, 2, 3 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2006, các sở giáo dục, các phòng giáo dục và đào tạo giao quyền chủ động cho nhà trường xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục đối với học sinh lớp 4 và lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ lưu ý, các nhà trường cần điều chỉnh nội dung dạy học hợp lý; rà soát, tinh giản những nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học. Các nhà trường không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh tiểu học.