Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc tổ chức Hội thảo Quốc gia về quản lý văn hóa

Lao Động 23/09/2022 19:16:59

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đảng lần thứ XIII (Nghị quyết ĐH) một lần nữa khẳng định: “Xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam (VN) tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta”. Đặc biệt khi nói về công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ II, vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới một lần nữa được khẳng định.

Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc tổ chức Hội thảo Quốc gia về quản lý văn hóa-1

TS.Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện PTVHDT, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu trong hội thảo.

Theo TS.Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện PTVHDT, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

“Trong thời đại mới, chúng ta cần một cách nhìn mới, tương tác đa chiều để biến di sản, các giá trị văn hóa thành động lực phát triển. Coi các giá trị văn hóa là vốn tinh hoa, kết hợp với sáng tạo để giới thiệu VN với thế giới – đây là phát triển bền vững theo cách mới”

.

Hướng tới mục tiêu xa trong quản lý di sản văn hóa

Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc tổ chức Hội thảo Quốc gia về quản lý văn hóa-2

Ông Trần Văn Nam – Viện Trưởng Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc phát biểu trong hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo ông Trần Văn Nam – Viện Trưởng Viện PTVHDT cho rằng:

“Quản lý văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế đang được đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa VN, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; đồng thời là chức năng, nhiệm vụ của Viện PTVHDT. Từ những vấn đề thực tiễn, Viện PTVHDT tổ chức Hội thảo Quốc gia là cần thiết, đáp ứng yếu tố lý luận lẫn thực tiễn, hiện tại, lâu dài”

.

Mục đích hội thảo làm sáng rõ vấn đề văn hóa quản lý về cơ sở lý luận, thực tiễn, hướng tới nhận thức khoa học về ứng xử với di sản, tiếp thu kinh nghiệm trong văn hóa quản lý di sản thế giới để ứng dụng sáng tạo vào VN. Hội thảo tập trung một số vấn đề: Thực tiễn, những bài học kinh nghiệm về văn hóa quản lý trong quá trình bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa thời kỳ hội nhập quốc tế; Kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa quản lý, phát huy giá trị di sản nổi bật ở VN, quốc tế; Văn hóa quản lý di sản trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số ở VN; Các giải pháp xây dựng văn hóa quản lý ở VN trước mắt và lâu dài…

Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc tổ chức Hội thảo Quốc gia về quản lý văn hóa-3

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo GS.TS Bùi Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện đã kết luận về buổi hội thảo khoa học quốc gia về Văn hóa quản lý với di sản văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển:

“Một buổi hội thảo dù đã mang tính hệ thống và chuyên sâu nhưng vẫn mới chỉ nên coi là bước để khai phá ban đầu, mang tính tiên phong, gợi mở cho nhiều buổi hội thảo ở tầm cỡ các cấp, các ngành sau này. Nhưng dù sao, với kết quả thu nhận được qua hội thảo hôm nay, chúng ta vẫn có thể tự tin mà khẳng định rằng các tham luận và ý kiến đóng góp cho hội thảo đã mang lại những kết quả vừa có ý nghĩa lý luận cụ thể, vừa có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn bổ ích, có thể coi là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho đội ngũ các nhà quản lý văn hóa của địa phương, của các dân tộc trên địa bàn cả nước”

.

Nối

Khác

Xem tiếp đi