Thu hẹp danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Hà Nội Mới 02/10/2022 16:31:18

(HNM) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) vừa được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) gồm 7 chương, 72 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của Luật Giá (sửa đổi) đó là tiêu chí hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Bên cạnh 3 tiêu chí tại Luật Giá năm 2012 tiếp tục được kế thừa, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung thêm tiêu chí “Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh”.

Về danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, cập nhập danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá hiện đang được quy định tại Luật Giá và các luật chuyên ngành gồm 52 nhóm hàng hóa, dịch vụ. Qua rà soát, đề xuất đưa ra khỏi danh mục 15 hàng hóa, dịch vụ chưa phù hợp. Đồng thời đề nghị bổ sung 5 mặt hàng gồm: Sách giáo khoa; dịch vụ đường cao tốc do Nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị khai thác; hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sản xuất; vật liệu nổ công nghiệp; dịch vụ vận chuyển phân phối khí thiên nhiên.

Theo đánh giá bước đầu của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát kỹ quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các nghị định quy định chức năng, quyền hạn của các bộ để bảo đảm phân cấp, phân quyền hợp lý. Ngoài ra, cần quy định rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp/chi nhánh thẩm định giá, tiêu chí để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá cho doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch, khả thi và phù hợp với Luật Đầu tư.

Nối

Khác

Xem tiếp đi