Ông Trần Hồng Quảng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội VAIDE

Kinh Tế Đô Thị 28/09/2022 20:21:11
Ông Trần Hồng Quảng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội VAIDE-1

Tân Chủ tịch Hiệp hội VAIDE Trần Hồng Quảng phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2022, dù gặp nhiều trở ngại đến từ đại dịch Covid-19, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam cùng với mạng lưới các hội vẫn không ngừng phát triển về quy mô (tổng số doanh nghiệp hội viên là 925, tạo công văn việc làm cho gần 40,000, lao động), chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế; thực hiện thành công nhiều mô hình kinh doanh trong giai đoạn dịch Covid-19; tích cực góp phần vận động ban hành và thực thi nhiều chính sách quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ các doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật khởi nghiệp.

Hiệp hội xác định phương châm hành động nhất quán, xuyên suốt cho nhiệm kỳ tới là xây dựng cộng đồng doanh nghiệp thịnh vượng, tạo được công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho thương binh và người khuyết tật; Nâng cao đời sống của người lao động là thương binh và người khuyết tật tại các doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật nói riêng; đoàn kết thống nhất trong tổ chức; Tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hội viên.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 43 thành viên, trong đó 15 người trong vào Ban Thường trực Hiệp hội.

100% đại biểu tại đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng làm Chủ tịch Hiệp hội. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm các ông: Nguyễn Văn Quỳnh (Phó Chủ tịch Thường trực, Đặng Văn Thanh, Lê Văn Lộc, Phạm Trung Chính, Dương Minh Đỗ.

Tại Đại hội, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp sự phát triển của Hiệp hội nhiệm kỳ III (2015 - 2022).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam Trần Hồng Quảng xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, giữ vững tôn chỉ, mục đích, phát huy dân chủ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Không ngừng học tập và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng Ban chấp hành Hiệp hội thành một tập thể đổi mới, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó. Phấn đấu cùng toàn hiệp hội thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

Nối

Khác

Xem tiếp đi