Lệ phí vận tải được giảm từ 1.10.2022

Lao Động 02/10/2022 10:06:45

Theo đó, từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 31.12.2022, Bộ Giao thông Vận tải giảm một số loại phí, lệ phí như sau:

Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa quy định tại Khoản 1 Điều 12 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Giảm 20% phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa quy định tại Khoản 1 Điều 13 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Giảm 20% lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa quy định tại Điều 16 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Giảm 20% phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép hoạt động hàng không dân dụng; giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC.

Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay quy định tại Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC.

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quy định tại Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC.

Giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa quy định tại Điểm 2 Khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC.

Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa quy định tại Điểm 3 Khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC.

Thông tư 59/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 31.12.2022.

Nối

Khác

Xem tiếp đi