Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Báo tin tức 02/10/2022 09:43:32

Theo đó, Quyết định nêu rõ việc nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất và phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật theo quy định, đảm bảo khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu.

Cùng đó, hỗ trợ các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu kết nối, tổ chức và tham gia nền tảng Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; hoàn thiện cơ chế chính sách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo Bộ Công Thương, kế hoạch nhằm cụ thể hoá các nội dung, phân công các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1968/QĐ-TTg.

Kế hoạch cũng đảm bảo sự thống nhất, phù hợp Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Công Thương, Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025 và định hướng Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trên cơ sở đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, lồng ghép hợp lý, hiệu quả các nhiệm vụ, nguồn lực từ trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ các nguồn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông qua Kế hoạch, Bộ Công Thương cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan như Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch; Cục xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á- châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ; Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài ra, còn có cơ quan xúc tiến thương mại tại các bộ ngành, địa phương, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ quan tổ chức có liên quan.

Nối

Khác

Xem tiếp đi